Privacy statement

In deze privacy verklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door De Groene Buitenkamer worden verzameld, hoe De Groene Buitenkamer deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd.

Persoonsgegevens die ik verwerk

De Groene Buitenkamer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie, social media en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Groene buitenkamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van  diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • De Groene Buitenkamer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groene Buitenkamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onderstaande persoonsgegevens worden 5 jaar na het laatste contact of conform wettelijke termijnen bewaard. Voor zover niet wettelijk verplicht bewaart De Groene Buitenkamer uw gegevens voor evaluatie diensten en toekomstige informatie over ontwikkelingen binnen De Groene Buitenkamer en/of de markt waarin zij werkzaam is.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groene Buitenkamer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Groene Buitenkamer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar De Groene Buitenkamer

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Groene Buitenkamer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons