Algemene voorwaarden

De Groene Buitenkamer Tuinontwerp

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder De Groene Buitenkamer, het tuinontwerp en adviesbureau dat eigendom is van Brenda Verkaart-Havenaar, inschrijving KvK 85105279.
1.2 De Groene Buitenkamer levert tuinontwerpen, beplantingsplannen en onderhoudsplannen.
1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan
De Groene Buitenkamer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven onder art 1.2. Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen Opdrachtgever en De Groene Buitenkamer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Groene Buitenkamer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door de Groene Buitenkamer gesloten overeenkomsten en verrichtte werkzaamheden en alle overige door De Groene Buitenkamer verrichte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met De Groene Buitenkamer, een door De Groene Buitenkamer gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail of whatsapp, verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De Groene Buitenkamer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Groene Buitenkamer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbieding en offertes

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle aanbiedingen, offertes en alle door De Groene Buitenkamer gesloten overeenkomsten en verrichtte werkzaamheden en alle overige door De Groene Buitenkamer verrichte handelingen.
3.2 De Groene Buitenkamer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte eventuele verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en schetsen. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of teken kosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is- of wordt gebracht – haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond worden of op andere wijze gebruikt worden.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Groene Buitenkamer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Groene Buitenkamer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Formulering van de Opdracht

4.1 Alvorens een opdracht te aanvaarden zal De Groene Buitenkamer in overleg met de Opdrachtgever een duidelijke formulering van inhoud en omvang van de opdracht bepalen.
4.2 De Groene Buitenkamer zal de Opdrachtgever, indien deze dat wenst, een raming verstrekken van de vergoedingen die hem voor de vervulling van de opdracht toekomen en een indicatie geven over het totaalbedrag van de door De Groene Buitenkamer in het kader van de te verstrekken opdracht te maken overige kosten.
4.3 De vergoeding van De Groene Buitenkamer zal afhankelijk van de inhoud en de omvang van de opdracht, op voorstel van De Groene Buitenkamer in onderling overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld.
4.4 Eerst nadat de opdracht geplaagd is en over de omvang en de hoogte van de vergoeding en overige kosten als bedoeld in 4.2 door de Opdrachtgever en De Groene Buitenkamer overeenstemming is bereikt zal door De Groene Buitenkamer een opdracht kunnen worden aanvaard.

Artikel 5. Totstandkoming van de opdracht

5.1 Opdrachten aan De Groene Buitenkamer kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
5.2 De opdracht komt tot stand door een opdracht van de zijde van de Opdrachtgever overeenkomstig een door De Groene Buitenkamer schriftelijke opdrachtbevestiging door De Groene Buitenkamer aan de Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1. De Groene Buitenkamer onderhoudt een vertrouwensrelatie met de Opdrachtgever en gedraagt zich dienovereenkomstig. Zij treedt bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht op als gemachtigde van de Opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden hieromtrent is bepaald. Daarbij houdt De Groene Buitenkamer de Opdrachtgever adequaat op de hoogte van haar verrichtingen.
6.2 De in de opdracht genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij die uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De Groene Buitenkamer spant zich in om de genoemde leveringstijden te realiseren en zal de Opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.
6.3 Bij de beoordeling van de vraag of De Groene Buitenkamer de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd blijft de esthetische waarde van haar plan buiten beschouwing.

Artikel 7. Werkzaamheden van De Groene Buitenkamer

7.1 De werkzaamheden van De Groene Buitenkamer omvatten die in de opdracht overeenkomst aangeduide onderdelen van een tuinontwerp, beplantingsplan en/of begeleidende diensten:
-Het maken van een ontwerpvoorstel waarbij binnen de overeengekomen vergoeding een wijzigingsronde mogelijk is.
-Het maken van een definitief compleet ontwerpplan.
-Het maken van een beplantingsplan.
-Het opmeten van het terrein. Alle maten in de plattegrond moeten ter plaatse door de Opdrachtgever worden gecontroleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
-Het fotograferen van het terrein, de bebouwing en eventueel de omgeving.
7.2 Het behoort niet tot de taak van De Groene Buitenkamer zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen en/of vergunningen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.
7.3 Het ontwerpvoorstel omvat een globale voorstelling van het plan.
7.4 De Groene Buitenkamer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een globale raming van de uitvoeringskosten.
7.5 Het definitieve ontwerpplan is een uitwerking van het ontwerpvoorstel op schaal waarin de met de Opdrachtgever overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het ontwerpvoorstel in ongewijzigde vorm. Het definitieve ontwerpplan omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door De Groene Buitenkamer ontworpen terrein.
7.6 er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk expert.
7.7 Het beplantingsplan omvat genummerde overzichtstekeningen met bijbehorende plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld het nummer overeenkomstig de overzichtstekening en de wetenschappelijke Latijnse naam, de bloeitijd, de kleur, de hoogte en het onderhoudsadvies.
De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de Opdrachtgever en de standplaatseisen. Op het niet aanslaan van gewassen of doodgaan door externe factoren kan De Groene Buitenkamer niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8. Betalingen

8.1 De Groene Buitenkamer zal indien de Opdrachtgever dit wenst een factuur verstrekken waarin een specificatie van de gefactureerde werkzaamheden is opgenomen.
8.2 Betaling van al hetgeen aan De Groene Buitenkamer verschuldigd is, dient te geschieden binnen 1 week na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een rente verschuldigd is ter hoogte van het als dan geldende wettelijke rentepercentage met ingang van de vervaldag.
8.3 De Opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van De Groene Buitenkamer enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de Opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
8.4 Indien De Groene Buitenkamer bij wanprestatie van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen en zo nodig tot gerechtelijke maatregelen overgaat, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Groene Buitenkamer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan De Groene Buitenkamer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen De Groene Buitenkamer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien die in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
9.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.
9.3 De aansprakelijkheid van De Groene Buitenkamer tegenover Opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot maximaal het te factureren bedrag.
9.4 Indien De Groene Buitenkamer schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden beperkt indien de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregels tot onbillijke uitkomsten zouden leiden.
9.5 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:
-De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van De Groene Buitenkamer werkzaam zijn.
-Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers.
-Kabels en leidingen (KLIC).
-Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen.
-Schade ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft vertrekt over omstandigheden van en/of zaken met betrekking tot het terrein waartoe de opdracht aan De Groene Buitenkamer wordt gegeven.
9.6 De Groene Buitenkamer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingplan opgenomen onderdelen waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
9.7 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailberekeningen en/of constructietekeningen. Deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige.
9.8 Indien De Groene Buitenkamer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van De Groene Buitenkamer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.9 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 10. Auteursrechten

10.1 Het eigendom van de door De Groene Buitenkamer aan Opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen blijft bij De Groene Buitenkamer.
10.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van De Groene Buitenkamer te wijzigen en/of in gewijzigde vorm aan andere ter beschikking te stellen.
10.3 De Opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van De Groene Buitenkamer afkomstig ontwerpplan verworden, nadat hij deze de vergoeding voor het ontwerpvoorstel en het definitieve ontwerpplan en beplantingsplan heeft voldaan.
10.4 Het ontwerpplan en beplantingplan van De Groene Buitenkamer mag slechts eenmalig worden uitgevoerd en alleen door de Opdrachtgever.
10.5 De Groene Buitenkamer heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen evenals te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
10.6 De Opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het ontwerpplan en beplantingsplan dit noodzakelijk maakt.
10.7 De Groene Buitenkamer heeft het recht de gerealiseerde tuin te fotograferen en de daaruit voortvloeiende foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

Artikel 11. Bijzonder verloop van de opdracht

11.1 Indien de Opdrachtgever eenzijdig de overeenkomst opzegt dient deze annulering schriftelijk te geschieden. Hierbij gelden de bepalingen van artikel 11.2 en 11.3.
11.2 De tot dan toe door De Groene Buitenkamer verstuurde facturen dienen volledig voldaan te worden binnen de daarvoor gestelde termijn.
11.3 Voor de werkzaamheden die uitgevoerd zijn na de laatste factuurdatum en voor de annuleringsdatum is De Groene Buitenkamer gerechtigd om, van de eerstvolgende in de overeenkomst afgesproken deelbetaling 25% in rekening te brengen per volle week die verstreken is.
11.4 De Groene Buitenkamer heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is om haar verplichting na te komen. Omstandigheden die als zodanig gelden zijn bijvoorbeeld brand, wateroverlast, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De Groene Buitenkamer is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 Op de met De Groene Buitenkamer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en De Groene Buitenkamer ontstaan zullen worden beslecht door een bevoegd rechter.
12.3 Door ondertekening van de offerte of bevestiging van de opdracht via Whatsapp door de Opdrachtgever verklaart de Opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van De Groene Buitenkamer.

Aldus op 2 januari 2022 vastgesteld door B. Verkaart-Havenaar, eigenaar van De Groene Buitenkamer.